Faydadan kastınız nedir ?
Tarık
1

Kime faydası var, size ve arkadaşlarınıza. Dünyaya ve geleceğe bir kalıcı faydası var mı?

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.