Çok materyalist düşünüyorsunuz.
Tarık
1

Materyalist düşünce bireyselciliği teşvik eder. Yani kendine faydayı. Benim kasdettiğim kendin haricine faydan hariçten kendine aldığın faydadan fazlaysa, zararlı olduğun yönünde bir düşünce.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.