Git Kültürü * 1
Barış Güler
312

İyi güzel de bu nasıl Türkçe: “Çalışma arkadaşınızın sizinle olan sorumluluğuna işarettir”. gerisini yazmadım bile anlamadım çünkü. Teknik edebiyat denemesi biraz başarısız gibi sanki.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.