Depresif Ve Kafası Karışık: Y Nesli
Gürolcan Altaş
101

Durumu o kadar iyi özetlemişsin ki. Bunu teker teker tüm yaşıtlarımın gözüne sokmak istiyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.