bgweb.bg или какво и как оценяваме?

Stoyan Delev
Oct 6, 2018 · 3 min read

Опитах се да намеря какви са критериите за оценка на участниците, но така и не разбрах, а и не ми отговориха след като ги попитах във Фейсбук. Та, ето конкурса приключи, и аз реших да отделя 30 мин от времето си да погледна няколко от победителите.

Accessibility явно не е критерий

Чудя се дали журито на bgweb.bg знае какво е Accessibility, и ако знае, дали изобщо взима този критерий под внимание. Бърза проверка в сайтвете на някой от победителите показва, че доста от разработчиците са забравили базовите си знания по HTML Semantics. Button, div, p, а и span имат коренно различни предначначения. И, що се отнася за Accessibility - това е груба грешка - потребител, разчитащ само на клавиатура, никога няма да може да достигне до тези “бутони”. Освен това, много малко от сайтовете имат element:focus state, така, че когато навигираш през сайта с клавиатура нямаш никаква представа къде точно се намираш.

Image for post
div !== button
Image for post
div !== button
Image for post
span !== button
Image for post
p !== button
Image for post
div !== butto

Дневник се справят доста по-добре от останалите при търсeнето и хамбургер-менюто, но, виждаш ли, ако отвориш popup-а за да влезеш в профила си, фокусът на документа все още е на линка, а би трябвало когато го отвориш автоматично фокусът на документа да бъде пренесен върху него ( popup-a ).

Image for post
btw: доста по-правилно е да се използва button вместо a

Какъвто организатора такива и участниците

Не ме учудва, че повечето сайтове нямат никаква представа какво е accesability - само погледнете сайта на организаторите bgweb.bg

Image for post
Бутоните за напред/назад са div вместо button?!
Image for post
div, div, div нямаме нужда от бутони, те са за аматьорите

И отново трябва да спомена липсата на focus, както и текст с недобър контраст.


Не искам да започвам темата свързана с performance, защото там нещата са трагични. Сайтовете рядко зареждат за под 10 секунди на 3G, докато time to interactive е над 15сек.

Ако случайно се чудете какво са добри критерии за оценка на сайт може да погледнете тези на awwwards.com
https://docs.google.com/document/d/1Gvmg6Z60UQ-4BOM3XyUcBKvq2shd4J-l_MoXT26JFEg/edit?usp=sharing

P.S. Нядявам се да бъде прието като градивна критика. Всичко което искам е по-добър УЕБ. Срамно е че през 2018 трябва да споменяваме accessibility & pefrormance като нещо което е nice-to-have.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store