Tarçınlı süt kilo verdirir mi? Zararı var mı?

Yapılan araştırmalara göre tarçın ve süt kürünün zayıflama üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle göbek ve basen bölgesindeki yağları eritmek ve aynı zamanda açlık hissetmeyerek zayıflamanın mümkün olduğu son yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

http://mutlublog.com/tarcinli-sut-ile-zayiflama-zayiflayanlarin-yorumlari/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.