SANAL VASİYET

Sanal ortamda yazılan vasiyetnamenin, hukuki geçerliliği var mıdır?

Türk hukukunda vasiyetname 3 şekilde düzenlenebilir. Bunlar: EL YAZISI ile vasiyetname, Noterde yapılan RESMİ VASİYETNAME ve çok büyük tehlike durumlarında ve yazıya dökme olanağı olmadığı anlarda gerçekleşmesi mümkün olan SÖZLÜ VASİYETNAME.

Bu 3 şekil dışında kalan, sanal ortamda, dijital ortamda hazırlanan VASİYETNAMELERİN hukuken geçerliliği yoktur.

Bana kalırsa, el yazısı ile vasiyetnamede güdülen amaç, E-İMZALI veya MOBİL İMZALI vasiyetnamelerde de geçerli olması hukuk mantığına uygundur. Ama bunun için de yasal düzenleme gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle, internet ortamında, sanal ortamda hazırlanan ve depolanan vasiyetnamenin hukuki geçerliliği olmadığından, EL YAZISI ile yazıp, bunu dijital ortama kopyalamak ve el yazısı ile olanı da gerek güvenli bir yerd egerekse, zarf içinde noterde muhafaza etmek en sağlıklı yol olacaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.