Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling die het mogelijk maakt om dingen daadwerkelijk anders, slimmer en efficiënter te gaan doen. Door initiatieven en mensen te verbinden en duurzame samenwerking te realiseren.

Wij begeleiden als SDG Facilitators mensen en bedrijven hierbij. …


De avond voor prinsjesdag waren we aanwezig bij een inspirerende avond in het kader van de 80e verjaardag van prinses Irene ‘Een ode aan de natuur’. Na afloop werd bekendgemaakt dat Natuurcollege een leerstoel krijgt zodat natuur een meer centrale plek krijgt in onze samenleving. …


“Hoe kan de Nederlandse economie ook over 20 of 30 jaar duurzaam blijven groeien?”

Deze vraag stelt het kabinet zichzelf en alle Nederlanders in de Troonrede. “De regering komt nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds.” …

Mascha van der Graaff

Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store