Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling die het mogelijk maakt om dingen daadwerkelijk anders, slimmer en efficiënter te gaan doen. Door initiatieven en mensen te verbinden en duurzame samenwerking te realiseren.

Wij begeleiden als SDG Facilitators mensen en bedrijven hierbij. Ten dienste van duurzame ontwikkeling (de SDG’s) en duurzame samenwerking binnen bedrijven en met alle stakeholders.

Daarom waren we bij de inspirerende eindpresentatie van de Nationale Denktank 2019.

Image for post
Image for post

Jonge academici doken de afgelopen maanden in onze digitale toekomst. …


De avond voor prinsjesdag waren we aanwezig bij een inspirerende avond in het kader van de 80e verjaardag van prinses Irene ‘Een ode aan de natuur’. Na afloop werd bekendgemaakt dat Natuurcollege een leerstoel krijgt zodat natuur een meer centrale plek krijgt in onze samenleving. Dit is een kroon op haar mooie werk, wat in het begin met cynisme ontvangen werd.

We zijn verheugd dat hiermee meer onderzoek mogelijk wordt naar hoe mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met natuur verbonden kunnen worden.

Ook voor de SDG agenda is dit goed nieuws en Nederland kan hierin voorop lopen.

Afbeelding van duurzaam samenwerkende mieren die vertoond werd tijdens de viering van de 80e verjaardag van Prinses Irene.
Afbeelding van duurzaam samenwerkende mieren die vertoond werd tijdens de viering van de 80e verjaardag van Prinses Irene.

Hierboven zie je een inspirerend beeld van samenwerkende mieren wat vertoond werd tijdens deze bijzondere verjaardagsviering. …


“Hoe kan de Nederlandse economie ook over 20 of 30 jaar duurzaam blijven groeien?”

Deze vraag stelt het kabinet zichzelf en alle Nederlanders in de Troonrede. “De regering komt nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds.” Samen met SDG Nederland, NJR, IUCN, MVO Nederland, Partos en de SDG Allianties juichen wij toe dat het kabinet met een langetermijnvisie op duurzame groei komt.

Want groei om de groei is voorbij. Gezonde groei is keuzes maken. Duurzaamheid stelt grenzen aan bepaalde groei, maar geeft ook kansen aan een andere soort groei. De bakens daarvoor zijn al gezet: Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals — SDG’s).

Daarom is het kabinet gevraagd om de SDG’s als basis te nemen voor de groeiagenda en het investeringsfonds, in deze open brief. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store