Giá trị của mình là gì để đối phương tự muốn ở lại bên cạnh mình?

Hôm nay mình được nghe kể 3 câu chuyện về tình yêu và cách mà ng trong cuộc hành xử với nhau. Mỗi câu chuyện đại diện cho một tính cách, người thì quá tiêu cực đến nhu nhược, người lại quá lanh đến mức mong muốn sự hoàn hảo, người lại tử tế đến mức quỵ luỵ.

Cô bạn mình tự nhận mình là người luôn tích cực, biệt cách cư xử và chủ động cả về tài chính và tình cảm. Có lẽ vì thế đến thời điểm này cô ấy vẫn chưa tìm được một người phù hợp với mình. 25 tuổi chưa có người yêu cũng là một chút khác biệt trong cái thế giới người ta dễ dàng yêu, tán tỉnh một ai đó, ngay cả khi đã có gia đình…

Thế mới biết để tìm cho mình gía trị để người khác tự nguyện và mong muốn ở cạnh mình khó như thế nào. Mình vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó, vẫn chưa, vẫn đang vùng vẫy trong những suy nghĩ làm cả hai mệt mỏi.

Like what you read? Give Happy Journey to Happy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.