Tại sao phụ nữ lại dễ dàng bỏ qua đến vậy?

Em là đứa con gái ngu ngốc phải không anh? Để cho anh thuyết phục dễ dàng như vậy…

Anh hãy nhận anh sai đi, anh hãy hứa là không tái diễn đi anh. Em mệt mỏi lắm. Mệt mỏi vì em ko có niềm tin ở mình. Mệt mỏi vì bằng cách nào đó anh thuyết phục em rằng anh không sai. Mệt mỏi vì chúng ta khác nhau.

Tối nay, như bao buổi tối khác, chúng ta cùng bàn công việc, và lại to tiếng. Em cứ ngu ngơ thế này thì sao đây anh? Anh cũng sẽ có lúc từ bỏ niềm tin vào em thôi, có phải không? Sẽ có lúc anh bỏ lời hứa ở bên em mãi, đúng ko?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.