என் பிள்ளை வளரும் வீடு..

இப்படித்தானிருக்கும்

இந்த வீடு..

.

வீடெல்லாம்

அவன் முயற்சிகள்..

உடைந்த பொம்மை பாகங்களில்..

.

அவன் படுக்கையில்

நாலைந்து சூப்பர் ஹீரோக்கள்..

புத்தக வடிவில்..

.

சுவரடைத்திருக்கின்றன

வசப்படாத கற்பனைகள்..

அவனின் கோட்டோவியங்களில்..

.

சக்கரமிழந்த

அவன் கார்கள்..

காயிலான் கடையில் போல

சுவரோரங்களில்..

.

இறகொடிந்த விமானங்கள்..

தன் கருப்பு பெட்டியோடு..

அலமாரிகளில்..

.

காகித கப்பல்கள்..

மழையின்றியும்

மூழ்கி கிடக்கின்றன..

குளியலறைத் தொட்டியில்..

.

அவன் பாரம் தாங்கா

கதவுகள்..

கழன்றோ..

உடைந்தோ..

வீட்டுப்பரணில்..

.

என்றேனும்..

வீட்டிற்கே சக்கரம் பூட்டி..

மோட்டார் பொருத்தி..

ரோட்டில் ஓட்டிச்செல்லும்

முயற்சிகள் கூட நடக்ககூடும்..

.

இது அவன் வீடு

..இப்படித்தானிருக்கும்!

..இப்படியே இருக்கட்டும்!

.

அவனை கட்டிப்போட்டு..

வீட்டை அலங்கரித்து..

பின்

தூசுதட்டிக்கொண்டிருக்க

யாதொரு விருப்பமுமில்லை..

.

என் பிள்ளை வளரும்..

வீடு..

அவனை வளர்க்கும்

வீடாக இருக்கவேண்டும் எனக்கு..!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.