มาทำ DDNS ใช้เองกันเถอะ
Tanakorn Piamsin
172

ขอสอบถามหน่อยครับ IP ที่เรานำมาใช้งานนี่เป็น public IP ด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้เป็นตัว public ip นี่พอมีแนวทางไหมครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.