Witness handleiding voor beginners

Nick Toet
Nick Toet
Jul 18, 2018 · 8 min read

Onderstaande handleiding is een vrije vertaling van de originele Engelse handleiding welke is geschreven door lead-developer van Gulden, Malcolm MacLeod.

Ondanks dat de techniek achter het PoW2 systeem van de Gulden blockchain behoorlijk geavanceerd is, is de gebruikersinterface voor het creëren van een witness-account relatief gemakkelijk. Middels deze handleiding wordt geprobeerd de basisprincipes uit te leggen van het aanmaken van een witness-account. In de toekomst verschijnt er hopelijk een meer gedetailleerde en beter uitziende versie.

Creëren van een standaard-account:

Start door linksonder in je wallet op de “Account toevoegen” knop te klikken.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Je komt vervolgens in een scherm waar je een naam voor je account kunt opgeven en het type account kunt kiezen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kies een zelf gewenste naam en klik op het vlak waar “witness” bij staat.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Het volgende scherm geeft de optie weer om je zojuist aangemaakte witness-account te vullen met Gulden.

In dit scherm kun je kiezen uit welk standaard account (welke al voorzien is van jouw Gulden) je het witness account wilt vullen.

Image for post
Image for post

Selecteer het account van waar je de Gulden naar je witness account wilt sturen en klik vervolgens op de blauwe knop “vul het account” rechtsonder in de wallet.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Nu zie je een gedetailleerd vul-scherm waar je kunt kiezen voor het aantal Gulden dat je vast wil zetten en de tijdsperiode waarin je je Gulden vast wilt laten leggen. In dit scherm wordt je tevens gewezen op het minimum aantal Gulden (5000 NLG) dat vastgezet kan worden.

Image for post
Image for post

Na het invullen van het gewenste aantal Gulden wordt, door middel van het schuiven van de tijdsbalk, een schatting gegeven van de mogelijke verdiensten. Let wel dat de geschatte verdiensten gebaseerd zijn op het algehele gewicht van het netwerk. Deze schatting is niet exact, de verdiensten kunnen gedurende de witness-periode fluctueren, zeker nu de mogelijkheid tot witnessen zich nog in het beginstadium bevind en het onmogelijk is om van te voren in te schatten hoe het netwerkgewicht er uit zal gaan zien. Hieraan kunnen dan ook geen garanties worden ontleend. Maak dus geen lange termijn beslissing op basis van de weergegeven schatting van verdiensten.

Jouw Guldens zullen gedurende de gehele gekozen tijdsduur worden vastgezet in jouw witness-account en zijn onder geen omstandigheden uit te geven.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Wanneer je er voor kiest om door te gaan krijg je een laatste scherm te zien waarin je de zojuist genomen stappen dient te bevestigen. Draag er alsjeblieft zorg voor dat je 100% zeker en tevreden bent over de zojuist door jou ingevoerde gegevens voordat je in dit scherm verder gaat. Wanneer je eenmaal op “verzenden” hebt geklikt kun je niet meer terug en zijn je Gulden onomkeerbaar vastgezet in de blockchain totdat de volledige tijdsperiode is gepasseerd.

Image for post
Image for post

Hierna krijg je het confirmatiescherm te zien. Doorgaans gaat dit relatief snel (gebaseerd op de netwerkstatus) maar het is normaal als dit scherm enkele minuten weergegeven wordt. Maak je dus geen zorgen als dit even duurt. Gedurende deze periode is de wallet gewoon te gebruiken.

Image for post
Image for post

Beheren van het account:

Wanneer de confirmatie van het witness account is afgerond, heb je de beschikking over het “Overzicht” pagina van het door jou aangemaakt witness-account. Op deze pagina kun je de grafiek vinden waarin jouw verdiensten zijn opgenomen in relatie tot de te verwachten toekomstige verdiensten.

Image for post
Image for post

De meeste weergegeven informatie wijst zichzelf, echter volgen hier de meest belangrijke:

Verdiensten — Het totaal aantal Gulden dat is verdiend

Resterende looptijd — De tijd dat het nog duurt voordat je jouw Guldens weer kunt gebruiken

Verwachte beloningstijd — Huidige schatting van het aantal keren dat verwacht wordt dat je wordt beloond onder de huidige netwerkcondities

Benodigde beloningstijd — De frequentie waarbinnen jouw wallet een beloning moet krijgen om niet van het netwerk verbannen te worden.

Witnessen:

Het laatst genoemde item is met name belangrijk. Om te kunnen witnessen is het van belang dat jouw wallet 24/7 geopend en online is. Let wel dat een situationele uitval (30 minuten tot een uur) door bijvoorbeeld stroomuitval of een internetstoring geen grote gevolgen heeft. Echter vaker voorkomende of langdurige uitval geeft een groter risico om van het netwerk verbannen te worden.

Voor witnessers die gebruik maken van computers die het grootste gedeelte van de tijd online zijn, is het voldoende om de wallet open te laten staan. Witnessen blijft mogelijk, ook wanneer de wallet vergrendeld is, waardoor jouw Gulden veilig blijven bij een online status van de wallet. Voor diegene die de computer niet 24/7 willen laten draaien, of hun wallet blijvend open willen laten staan, is een systeem ingebouwd om hier mee om te gaan.

Om dit te activeren klik je op de instellingen knop (tandwieltje) rechts bovenin het scherm van jou witness-account.

Image for post
Image for post

Dit brengt je naar het instellingenscherm van jouw witness-account

Image for post
Image for post

Door op de blauwe tekst te klikken verschijnt er een QR-code om te linken.

Image for post
Image for post

Deze QR-code kun je scannen met een witness toegewijd apparaat (momenteel bestaan deze nog niet maar zal in de toekomst wel gebeuren) — Een andere manier is het klikken op de “kopieer sync code” knop rechtsonder in het scherm.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Deze code kun je gebruiken in een andere wallet op een andere computer via de “witness-only” knop in het scherm waar je een nieuw account aan kunt maken.

Ook kun je deze code gebruiken in een witness toegewijd apparaat. Momenteel is er alleen apparatuur beschikbaar waarop G-Dash aanwezig is. https://g-dash.nl waarvan de benodigde apparatuur te koop is op https://guldenstore.eu en https://www.gulden-shop.nl/ — In de toekomst komen er naar alle waarschijnlijkheid concurrerende apparatuur op de markt alsmede internet services.

Wees gerust op het feit dat deze systemen op dusdanige wijze ontwikkelt zijn dat zij volledig veilig zijn om jouw witness-key (zoals hierboven besproken) mee te delen. Wanneer jouw witness-key of het apparaat waarmee jij witnessed onverhoopt in verkeerde handen terecht komt, is er in feite niets aan de hand. De Gulden die jij hebt vastgezet blijven veilig opgeborgen en in jouw bezit. — Het is echter wel mogelijk voor iemand die in het bezit is van jouw witness-key om jouw witness verdiensten te stelen indien deze na dit voorval binnenkomen. Het is dus wel van belang om zorgvuldig om te gaan met jouw witness-key en deze niet zomaar met iedereen deelt.

Wanneer je je witness-key deelt is het aan te raden om met enige regelmaat de verdiensten op te nemen in jouw originele account (niet-witness account). Dit doe je met onderstaande knop.

Image for post
Image for post

Wanneer fase 4 van witnessen in gaat (ongeveer twee maanden vanaf het moment van schrijven) ontstaat de mogelijkheid om jouw witness-key te roteren. Dit is een extra vorm van beveiliging of om maatregelen te nemen wanneer jouw witness-key in de verkeerde handen valt.

Meerdere witness apparaten:

Het is mogelijk om één of meerdere extra “witness apparaten” (zoals Raspberry Pi) in te zetten voor hetzelfde witness-account. Deze zijn, zoals eerder beschreven, niet in staat om jouw Gulden te onttrekken. Deze apparaten kunnen dus gerust op andere locaties geplaatst worden. Je kunt op elk moment binnen een witness periode een dusdanig apparaat toevoegen. Dus niet alleen bij het opstarten van een nieuw witness-account.

Veiligheidswaarschuwing:

Het gehele systeem is ontwikkelt om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen. Een compleet gedecentraliseerde langetermijn spaarrekening waarbij je beloond wordt terwijl je zelf de controle houd over je eigen vermogen. Als enige ter wereld!

Het systeem werkt alleen wanneer je er zorgvuldig mee omgaat. Jouw Gulden zijn alleen veilig wanneer je ze in eigen bezit houd. Indien zich externe witness services aandoen in de toekomst, dient dit alleen te geschieden op basis van bovengenoemde methode van het delen van de witness-key.

Het is onvermijdelijk dat in de toekomst (en zelfs nu al) bepaalde services worden aangeboden welke in jouw belang zullen witnessen. Deze aanbieders kunnen, ondanks de bovengenoemde waarschuwingen, vragen om jouw Guldens naar hen over te maken.

Wees jezelf er van bewust dat gebruik maken van dusdanige service van derden de decentraliteit van Gulden teniet doen. Je plaatst jouw vertrouwen en vermogen namelijk volledig in de handen van deze derde partijen. Indien er iets (moedwillig) fout gaat kun je er in de meeste gevallen van uit gaan dat je ook je vermogen kwijt bent.

Het ontwikkelteam van Gulden zal onder geen beding steun leveren aan services van derden waarbij een gebruiker zijn vermogen dient over te dragen aan deze partij. Het ontwikkelteam spreekt uit ervaring dat de wereld van “cryptocurrency” doordrenkt is met diverse vormen van oplichting die in vrijwel alle gevallen slecht aflopen. Daarom willen zij nogmaals benadrukken en adviseren om elke vorm van service, met een centraal karakter, te mijden en vast te houden aan het volledig decentrale systeem dat het ontwikkelteam van Gulden speciaal voor jouw veiligheid heeft ontwikkelt. Wanneer je twijfels hebt aarzel dan niet om hulp te zoeken via de officiele kanalen van Gulden voordat je ergens spijt van krijgt.

Image for post
Image for post
Een witness-account na enige tijd van witnessen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store