Декември. Късна есен. Студ… Работейки на пешеходно разстояние от вкъщи, отивам пеша на работа. С излизането от входа усещам добре познатото ухание на изгорели въглища и дърва… “Ок”, мисля си, “студено е, хората имат нужда да се топлят…” Стигайки до офиса след само 10 минути ходене, минавайки покрай стотици коли висящи в задръстване, проклинам всички богове, за глупавото си решение да не си остана вкъщи и да работя от там. …

Nikolay Vasilev

Solutions Engineer at Progress

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store