MOOC không còn free nữa

Coursera, Edx, Udemy, Udacity,… Tất cả các khóa học bây giờ đều không còn nhiều các khóa miễn phí nữa.

Điều này nghe có vẻ tệ, nhưng thực ra nó cũng có mặt tốt cũng có mặt xấu.

Mặt tốt là nó khiến cho những sinh viên lười không phí thời gian vào việc ôm đồm các khóa học nữa ( Trong đó có tui :)) ). Trước đây tôi rất thích học những khóa học này, nhưng dần dà tôi cảm thấy rằng mình không sắp xếp được thời gian. Cho nên lời khuyên tốt nhất cho bạn là: Học một khóa về sắp xếp thời gian hoặc khóa Learning How To Learn trước. Yên tâm là nó miễn phí nếu bạn không cần chứng chỉ (Mà bạn cần chứng chỉ khóa này chi?)

Mặt xấu là giờ đây tất cả đều bị thương mại hóa. Rất khó để tôi tìm thấy một khóa học mà tôi cần mà tôi không phải trả tiền để học. Thậm chí có những khóa rất là Bullsh*t mà cũng phải trả tiền. Seriously, học Web căn bản mà cũng phải trả tiền hả mấy cha (edx, udemy,…). Nhiều lúc tôi rất muốn học về mấy khóa khá là căn bản. Tuy nhiên search hoài toàn tiền không là tiền, nên thôi :)). Hồi xưa Udacity có nhiều khóa rất hay, tuy nhiên sau một thời gian không vào xem giờ thì nó thương mại hết trơn.

Một điều rất may mắn cho sinh viên học Computer Science là mấy khóa quá khó kiểu như Cryptography hay Algorithm, Machine Learning có nhiều khóa dạy free. MIT còn open cả kho tài liệu của mình nên việc tài liệu học rất là dễ dàng (http://ocw.mit.edu/index.htm). Điều ngăn cản bạn lúc này là lười mà thôi.

Vậy bạn nên làm thế nào: Bắt đầu với 1 khóa về các sắp xếp thời gian hoặc Learning how to learn ( nãy giờ marketing cho nó hơi nhiều nhưng thực ra tui không đc cắc nào đâu).

Về phần các website MOOC, tôi mong họ sẽ free càng nhiều khóa học càng tốt (Mặc dù tui lười nhưng xài chùa ai mà không thích :)) ). Hoặc chí ít cũng được như Coursera, cho sinh viên tiếp cận khóa học với Option Free, không trả tiền thì không có chứng chỉ hoặc giới hạn các tính năng như xem bài giảng, chấm bài, v..v…

Kế hoạch của tôi là sẽ học các khóa về Time Schedule và hoàn thành khóa Learning How To Learn ( tui chém gió thui chứ học đc một 1/5 khóa đó à :)) — cho nên kinh nghiệm là đừng nghe tui chém gió)

Cuối cùng là lâu lâu viết blog chơi trong lúc kiếm cái gì đó có ý nghĩa làm :). Hi vọng sẽ duy trì được cái blog này :).

Regards.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.