אחזקת מעליות בבית רב קומות

בכל בניין רב קומות בימינו ישנה מעלית אחת לפחות שדואגת שכולם יגיעו אל הקומה שבה הדירה שלהם בקלי קלות ובלי מאמץ. כיום יש מעליות משופרות יותר ומרהיבות יותר אך כול מעלית ולא משנה עד כמה היא חדשה, צריכה לעבור תחזוקה מתאימה. אחזקת מעליות היא אחד מהעניינים החשובים ביותר שאליהם צריך לדאוג למען הבטיחות של כולם.

Image for post
Image for post

מדוע יש צורך באחזקת מעליות?

לכאורה, נדמה שאין שום דבר שיכול לפגוע במעלית. מדובר על מתקן די גדול וכבד שפועל בצורה חזקה בפיר משלו, שום דבר לא מזיז לו וגם האנשים שנכנסים אליו שבדרך כלל לא מתקרבים למשקל המקסימלי, בכל מקרה לא מזיזים לה כי בפועל היא יכול לשאת משקל הרבה יותר גדול. עם זאת, חשוב לזכור שמדובר על מערכת כבלים שמרימה את המשאית, במערכת שפועלת בלי הספקה ובדלתות שלא מפסיקות להיפתח ולהיסגר. מעבר לשימון והחלפת חלקים יש הרבה דברים על הפרק. איך מתחזקים מעלית בבניין רב קומות? זה הזמן לגלות.

אחזקת מעליות בבית רב קומות

· קודם כל צריך להתחיל מהעניין החשוב ביותר, מתי צריך לתחזק את המעלית. אחזקת מעליות היא למעשה מקבץ פעולות שומר עליה תקינה ובטיחותית והכול מתחיל בבדיקת תקינות שהיא צריכה לעבור. בדיקת התקינות צריכה להתבצע לפי החוק כאשר ככל שהיא פועלת בקומות רבות יותר ובאופן מאומץ יותר יש לבדוק אותה לעתים תכופות יותר.

· כדי לתחזק עליות בבניין רב קומות יש צורך לדון עם כל הדיירים בוועד הבית או עם החברה לאחזקת המבנה, מי תהיה החברה שתעמול על כך. החברה שמתקינה את המעליות היא בדרך כלל לא החברה שמתחזקת את המעליות וחשוב לבחור אותה נכון. שימו לב שחברה זולה לאו דווקא תהיה בחירה רעה אך חשוב לבדוק את טיבה ומקצועיותה ולא להחליט רק לפי המחיר.

מה מבצעים באחזקת מעליות?

אחזקת מעליות כוללת מגוון רב של בדיקות ויכולה לכלול טיפולים שונים החל מהחלפת חלק מסוים מחלקיה הפנימיים, החלפה של תא המעלית עצמו או לחצנים קלוקלים, שיפור ועדכון של מחשב המעלית וכולה. כל אלו מבוצעים בתערי שצריך להיות ברור וכמובן לוודא שהחלקים מקוריים ולא משומשים ושהכול מגובה בביטוח.

המאמר אחזקת מעליות בבית רב קומות פורסם ראשון בבלוג

from naaman-lift.tumblr Feed

https://naaman-lift.tumblr.com/post/179353641308/%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA

נעמן מעליות

Written by

התקנה, אחזקה ושיפוץ מעליות ללקוחות בכל סדר גודל מזמינים מחברת נעמן מעליות אנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון, הרכבה ושיפוץ של מעליות http://www.naaman-lift.co.il/

נעמן מעליות

Written by

התקנה, אחזקה ושיפוץ מעליות ללקוחות בכל סדר גודל מזמינים מחברת נעמן מעליות אנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון, הרכבה ושיפוץ של מעליות http://www.naaman-lift.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store