מעליות לשימוש נכים

קיבלו את האפשרות להיות כמו כולם

מעליות לשימוש נכים: דברים שכדאי לדעת

מדוע לא כולם יכולים להשתמש?

--

--

התקנה, אחזקה ושיפוץ מעליות ללקוחות בכל סדר גודל מזמינים מחברת נעמן מעליות אנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון, הרכבה ושיפוץ של מעליות http://www.naaman-lift.co.il/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
נעמן מעליות

נעמן מעליות

התקנה, אחזקה ושיפוץ מעליות ללקוחות בכל סדר גודל מזמינים מחברת נעמן מעליות אנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון, הרכבה ושיפוץ של מעליות http://www.naaman-lift.co.il/