Image for post
Image for post

#SabanciStartups Demo Day Ardından – Gelemeyenler ve Görülmeyen Detaylar İçin

Naci Kahraman
Nov 27, 2016 · 4 min read

Sabancı Üniversitesi destekli 11 startup 19 Kasım 2016’da Karaköy’de sahne aldı. Peki etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında neler oldu? Sizin için keyifle yazdım.

Neden SabanciStartups, INOVENT nedir?

(1) mobil uygulama sahipleri için müşteri şikayet yönetim platformu Helpy (by AppCent),
(2) kronik ağrıları kesici, giyilebilir tekstil teknolojileri geliştiren Innovamed,
(3) anne sütündeki istenmeyen maddeleri uzaklaştıran ve ölçen filtre sistemi PureMilk idi.

Aşağıda diğer girişimleri de göreceksiniz.


Organizasyon Öncesi Hazırlıklar

İlk olması sebebiyle kontrollü bir çoğunluğa hitap etmeye çalıştık ve bir organizasyon şirketi ile de çalışmadık. Etkinlik yeri olarak 1913'te inşa edilen ve banka geçmişi olan gayet şık bir yapı, Sabancı Üniversitesi’nin Karaköy’de bulunan küçük binası, Minerva Palas’ı tercih ettik (binanın ilginç geçmişine buradan bakabilirsiniz).

Image for post
Image for post
#SabanciStartups Destek Ekibi

Etkinlik günü bize gönülden destek veren 5 Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü üyesi ve 2 Girişimcilik Vakfı Fellowu vardı. Onlar olmadan olmazdı. Bu günün mükemmele yakın (asla mükemmel olmaz) geçmesinde çok büyük emekleri var. Teşekkürler arkadaşlar!


AÇILIŞ

Image for post
Image for post
Başar Kaya — Naci Kahraman

Ardından ben ve ekip arkadaşım Basar Kaya sunuculuğu üstlendik. 2 sunucu olmasını SUCOOL’daki, ve startuplarda (aslında tüm başarılı organizasyonlarda böyle olduğunu görüyoruz) olması kritik öneme sahip, ekip ruhunu yansıtması için özellikle tercih ettik. Başar; aklına, eline, diline sağlık, senin gibi biriyle çalışmayı her zaman keyifle hatırlayacağım.


SAHNE ALAN STARTUPLAR

(4) 10 Bin lira ile gayrimenkul yatırımı yaptırmak isteyen - BirlikteAl.
(5) Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu, mutfak personelleri için kariyer platformu - ChefTeam
(6) Ulvi bir amaç için çalışan, üretim fazlası gıdayı tekrar ekonomiye ve topluma kazandıran - FazlaGıda
(7) Firmaların etkinlik ve organizasyon ihtiyaçlarını karşılayacak pazaryeri - HizmetTalebi
(8) Çocukların zihinsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için oyunlaştırılmış beyin egzersizleri - MentalUp
(9) Çılgın proje, konum bazlı sosyal ağ Peek
(10) 2015'te SUCOOL mezunu olup Berlin’den Avrupa açılımını yapan, topluluklar için yönetim ve ödeme platformu Raklet
(11) Kuruluşundan çok kısa zaman geçmesine rağmen üzerinden her ay 6 sıfırlı işlem geçmeye başlayan, sosyal medyadan satış yapanların can suyu Shopier.

Hepsini, etkinlikte de dağıtılan, bu kitapçığın dijital versiyonunda bulabilirsiniz.

Sunumlar sırasında yatırımcılara çok basit ve kısa bir “startup ilgi formu” dağıttık ve iletişime geçmek istedikleri girişimleri işaretlemelerini istedik (Formu burada görebilirsiniz, open source ruhu, yeey). Etkinlik sonrası yatırımcı-girişimci iletişimlerine başladık.

Eğer siz de bu girişimlerle ilgileniyorsanız sucool@sabanciuniv.edu ’dan kolayca bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SabanciStartups Demo Day Videosu

KUTLU KAZANCI


SUCOOL 2017

SUCOOL 2017 için başvurular sucool.sabanciuniv.edu üzerinden Aralık 2016'da alınmaya başlayacak!


KAPANIŞ

Birkaç katılımcı bana etkinliğin tek kelime ile “samimi” geçtiğini söyledi. İstediğimiz tam da buydu. Kendime işte o zaman “başarılı olduk” dedim. Startup dünyası böyleydi, biz neden resmi bir etkinlik yapacaktık ki…

Yeni işe girişmekten çekinenlerin aksine “daha çok çalışmalıyız” diyenlerle, işini hakkıyla yapanlarla, değer yaratmaya çalışanlarla olmak, onlara destek vermek, onlarla çalışmak, onlarla muhabbet etmek her zaman çok keyifli oldu. Emeği geçenlere ve heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler!

Naci.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store