Cách SEO Youtube hiệu quả lên top Google (2019)

Nam Hai SEO
Aug 3 · 2 min read

Để SEO một video lên top youtube bạn cần phải chuẩn bị trước 1 video có độ dài từ 9 cho tới 15 phút.

Tiếp đó bạn phải viết một bài viết có độ dài khoảng 600 chữ tới 1000 chữ, trong bài viết có nội dung của video bạn cần làm seo.

Trong video bạn cũng cần nhắc tới từ khóa cần seo nhiều lần, ngoài ra từ khóa cần seo còn phải phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Từ khóa xuất hiện đầu tiên trong tiêu đề của video
  • Từ khóa xuất hiện đầu tiên trong đoạn mổ tả bên dưới của video
  • Từ khóa xuất hiện đầu tiên tỏng tags của video
  • Từ khóa lặp lại 2–3 lần trong nội dung bài viết.
  • Ảnh đại diện cho video nên kết hợp các màu Trắng — Đỏ — Xám

Nội dung bài viết nên chứa các URL trở về trang web mà bạn cần làm seo hoặc trỏ về các nguồn tin đồng thuận uy tín.

Sau khi hoàn thành các yếu tố trên bạn cho xuất bản video. Sau khi video youtube được xuất bản, để tiến hành SEO Youtube, bạn cần phải đi link cho chính video đó.

  • Share video ra các mạng xã hội hoặc các blog của bạn đã có
  • Nhúng video vừa xuất bản lên các bài viết mới trên trang web của bạn hoặc lên các blog các nhận có cùng chủ đề ngành nghề với video youtube.
  • Đi link từ các diễn đàn, các web 2.0 hoặc bất kỳ nguồn link nào mà bạn có về chính video vừa đăng tải hoặc về các bài viết giống như bài viết này.
  • Nguồn link nếu không có các bạn cũng có thể thao khảo tại dịch vụ mua bán Backlinks tại Seomucoi.com.
  • Nếu các bạn không có thời gian làm SEO Youtube lên top Google thì có thể tham khảo thêm dịch vụ seo chuyên nghiệp tại đây

Ngoài việc đi link cho video, các bạn cũng có thể xử dụng phần mềm Video Search Ranker. Đây là phần mềm SEO video Youtube mà không cần dùng tới backlink và cho video lên top trong một thời gian ngắn, có thể là 1 ngày.

Vậy bạn lấy phần mềm Video Search Ranker ở đâu? Hãy tham gia cộng đồng SEO Mũ Cối ở đây để tải phần mềm miễn phí nhé: https://www.facebook.com/groups/seomucoi/

Nam Hai SEO

Written by

Dịch vụ seo uy tín Nam Hai SEO với trên 10 năm kinh nghiệm làm dịch vụ SEO giá rẻ, dịch vụ seo từ khóa https://www.facebook.com/NamHaiSEO https://seomucoi.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade