English version below….

Mở đầu

Câu chuyện được bắt đấu vào đầu năm 2019, nhóm mình “vô tình” truy cập được vào một máy ATM của hãng Diebold. Theo mình biết đây là một hãng khá nổi tiếng, chuyên cung cấp các máy ATM trên thế giới, chiếm thị phần khá lớn ở Việt Nam.

Ý tưởng của khá đơn giản, thử tìm xem có lỗ hổng nào có thể lợi dụng được không. Vậy thì bắt tay vào làm thôi.

Nội dung

Trước khi bắt tay vào làm, ATM trong tưởng tượng là một máy tính chạy hệ điều…

namhb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store