นักคิด — นักปฏิบัติ


นักคิด

คิดเก่ง วางแผนเก่ง แต่ถ้าไม่กล้าทำตามที่คิดก็ไร้ความหมาย

นักปฏิบัติ

ทำงานเก่ง ทำงานเร็ว มีความอดทนสูง แต่ถ้าไม่วางแผนก่อนทำงาน โอกาสผิดพลาดและเสียเวลาก็มาก

นักคิด-นักปฏิบัติ

ถ้าเป็นได้ทั้งนักคิด และนักปฏิบัติ เป้าหมายก็จะสำเร็จ

“คิด แล้วต้องทำ”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.