4 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post
Hình chụp từ Figma

Ứng dụng này là một sự hư cấu trong môn “Thiết kế giao diện” của nhóm mình. Ban đầu, tụi mình chỉ định đề tài này thuộc dạng re-design các ứng dụng hiện có thôi. Lúc phát biểu vấn đề với giáo viên phản biện, nhóm cảm thấy có thể phát triển lên được thành một ecosystem cho các quán karaoke cũng như tăng tính tiện dụng cho khách hàng.

Vấn đề đang gặp

Tra cứu bài hát

Hiện nay, các quán karaoke vừa tìm kiếm bằng cách nhìn cuốn sổ dày cộm rồi bấm remote, vừa có màn hình cảm ứng ngồi chọt chọt. …


Mình đã hoàn thành quá trình nâng cấp cho blog cá nhân. Sẵn tiện ghi lại vài dòng để các bạn có nhu cầu tìm hiểu quy trình phát triển một trang web từ đầu như thế nào. Cách mình thiết kế là không dùng công cụ generate code có sẵn, xây dựng từ folder trống (from scratch).

Địa chỉ blog của mình: https://vhnam.github.io.

Image for post
Image for post
Ảnh bìa cho blog

Tại sao phải làm lại blog?

Có 2 nguyên nhân chủ yếu đó là thiết kế và lỗi responsive.

Về mặt thiết kế, giao diện của tớ cũng thuộc dạng cổ điển, màn hình chia làm 2 cột. Cột bên trái là nội dung, cột bên phải là danh sách các mạng xã hội. Tớ quyết định cập nhật cho hợp thời á mà. …

About

Nam Vo

Software Developer - Product Manager - UX/UI Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store