รู้จัก Firebase Realtime Database ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero
Jirawatee 🔥
2348

ขอบคุณนะคะ หนูได้ข้อมูลในการทำโปรเจคเกี่ยวกับ Firebase ละเอียดมากเลยคะ ^^

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kanokrada Siriphuthorn’s story.