Naomi Oba
Naomi Oba

Naomi Oba

Linguist that found her way into Blockchain.