De zwarte gat

Op een gegeven moment ben je het zat

En denk je jezelf te laten vallen

In een diep

Zwart

Gat

Vervolgens kom je er dan achter

Dat je niet bent gevallen

En het dus allemaal wel mee viel

Like what you read? Give Naomi Snell a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.