Policy Makers- Эх баригчид

Make sure the rules are not overly ambitious. Try to formulate consistent regulatory frameworks with clearly defined implementation rules. The legal framework must be consistent in order to avoid confusion among local election officials, political parties, candidates and observers.
  1. Дүрэм хэт амбицтай/ нэр төрийн байгаа эсэхийг нягтла. Маш тодорхой хэрэгжүүлэх журамд нийцсэн зохицуулалтын орчинг боловсруулахыг хичээ. Хууль эрх зүйн орчин нь орон нутгын сонгууль, улс төрийн намууд, нэр дэвшигчид болон хууль даган мөрдөгчдийг будилаанаас сэргийлэхийн тулд тодорхой байх ёстой.
Like what you read? Give Narangerel Batsambuu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.