מדה מתפלסת בצפון

קצב הבנייה בצפון נמצא במגמת עלייה ויחד איתו ניתן לראות ביקושים גבוהים לסוגים שונים של מוצרי בנייה. בין היתר, מדה מתפלסת בצפון יכולה לשמש לפילוס בפרויקטים חדשים ולצורך שיפוצים. זה למעשה חומר אבקתי שנועד ליישר ולפלס משטחים טרם הנחת חיפוי או ריצוף ובאזור הצפון יש לו משמעות מיוחדת.

Image for post
Image for post

הנה כמה מאפיינים בולטים של מדה מתפלסת בצפון לעומת מדה מתפלסת באזורים אחרים בארץ:

א. קצב ייבוש מהיר — מדה מתפלסת שמשמשת קבלנים באזור הצפון צריכה להתבייש במהירות ובתוך זמן קצר ככל האפשר. התייבשות מהירה לאחר מגע של מדה מתפלסת עם המים מאפשרת לסיים את הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע ומונעת עיכובים.

ב. התאמה לכל סוגי הריצוף — באזור הצפון יש קהל יעד מגוון שמתעניין בשירותי בנייה ושיפוצים. אחת הדרישות של קהל היעד באה לידי ביטוי בבחירה מגוונת של ריצוף, לכן המדה חייבת להתאים לביקוש הקיים. בין היתר, מדה שמתאימה לכל סוגי הריצוף תסייע לבניית רצפה ישרה ותגן מפני נפילות.

ג. התאמה לצרכי הבנייה — מלבד סוג הריצוף, קבלני בניין באזור הצפון צריכים למצוא מדה מתפלסת בצפון שמתאימים לאופי הפרויקט. על קצה המזלג אפשר להזכיר מדה מתפלסת שמתאימה לפרויקטים שונים באזור הצפון כגון מדה מפולסת לרצפת בטון, מדה שמיועדת לשמש כתשתית לחימום תת רצפתי, מדה לריצוף חשוף וכן הלאה.

איך מיישמים מדה מתפלסת?

יש כמה דרכים לבחור אנשי מקצוע שיודעים לעבוד עם מדה מתפלסת בצפון. הדרך הפשוטה והמהירה ביותר היא לקבל המלצות על אנשי מקצוע מן הסוג הזה, כמו למשל באמצעות יצירת קשר עם חברים ומשפחה. הדרך השנייה היא להרחיב את החיפוש ולהיעזר במידע מתוך אתרי האינטרנט.

לסיכום, מדה מתפלסת היא חלק חשוב מענף הבניין והשיפוצים. כמו כן, תמיד ניתן לקבל כמה הצעות מחיר שונות ולהשוות ביניהן טרם תחילת הפרויקט.

המאמר “ מדה מתפלסת בצפון” פורסם לראשונה בבלוג של נסיב חלבי איטום גגות זיפות גגות

nasibhalabi.blogspot July 5, 2018 via

https://nasibhalabi.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

נסיב חלבי איטום גגות, זיפות גגות

Written by

נסיב חלבי הינה חברה המתמחה בכל סוגי האיטום, ללקוחות עסקיים, פרטיים, מוסדיים, קבלנים וכו’. חברתנו פועלת מעלת 50 שנה מאז 1966 http://www.nasib.co.il/

נסיב חלבי איטום גגות, זיפות גגות

Written by

נסיב חלבי הינה חברה המתמחה בכל סוגי האיטום, ללקוחות עסקיים, פרטיים, מוסדיים, קבלנים וכו’. חברתנו פועלת מעלת 50 שנה מאז 1966 http://www.nasib.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store