Modern bir kaside denemesi: Lokman Kasidesi

Enes Malikoğlu

Natama Dergi
Jun 7 · 2 min read

Bu bir şairin en bariz kolaya kaçma yöntemidir. Şair, güçlü/risksiz (sandığı) bir kelimeyi seçer ve devamlı o kelimeyle açar şiiri, onunla da kapatır.

Etkisi ve yansıması neredeyse yok olsa da sanırım hiçbir zaman yok olmayacak şiir savaşları içerisinde hiç olmayan, belirli bir okuyucu ve izleyici kitlesine sahip bir şair Mehmet Said Aydın. Şiir ortamındaki özgünlüğü sadece bu şiir savaşlarındaki bitaraf tutumu değil şiirinde kimseye benzemez ses de bu yargımı kanıtlar bir mahiyet kazandırıyor. Selim Temo, Seyyidhan
Kömürcü ve Kemal Varol gibi Türkçe yazan Kürtçe sesli şairlerin takipçisi gibidir Said Aydın. Ama onlardan daha fazla postmodern imgelere başvurur. Daha güncele dokunur ama o ana sesten de hiçbir zaman tam olarak kopamaz.

8 yıl önce çıkan ilk kitabından bu güne kadar, şiirsel duruşta ufak sapmalar olsa da Said Aydın şiiri için “Modern Halk Şiiri” demek biraz klişeye kaçsa da en iyi tanımlama olacağı düşüncesindeyim. Savaşçı Kürt tarihinden aldığı güçle şiirinin geçmişle olan köklerini sağlam tutarken, gayet modern ve çoğu zaman da postmodern öğeler kullanarak geçmişin taklidi olmayan tamamen bugüne ait bir şiir yazdığını söylemek gerekir Said Aydın’ın. Onun şiiri bir türküyü modern enstrümanlarla söylemek gibidir. İlk dinlediğinde/ okuduğunda biraz yadırgarsın; ama devam ettikçe zamansal kapsayıcılık sürükler seni. Onun şiiri tıpkı alttaki barkodda gizli şarkı gibidir başa sararsın dinlersin; başa döner döner okursun.

Said Aydın şiirinin kendine özgü bir poetikası var. oggito.com sitesine verdiği söyleşide şöyle diyor: “Poetikayı kanonla beraber düşünmeyi, okumayı tercih ediyorum”, ”anti-lirik dile ihtiyacımız var kanımca. Liriğin parodisi, taklidi hariç.” Röportajlarında bu ve benzeri söylemleri benimseyen şairlerin aksine lirizmden koparken hızlıca deneyselliğe savrulmuyor Said Aydın; lirik öncesi köklerine dönüyor, söylenlere masallara destanlara yaslıyor şiirini.

Son kitabı “Lokman Kasidesi” gene aynı tavrı gösterir. Modern ile gelenek arasında konuşlanmış bir şiiri temsil eder Said Aydın’ın şiiri. Kitap, Osmanlı Şiiri’nin1 önemli bir türü olan kasidenin modern bir versiyonu olma iddiasını taşıyor. İkili beyitlerden oluşuyor ilk şiirler. Burada önemle belirtmek gerekir ki Said Aydın, kalıplaşmış kurallarına tamı tamına uyup bir kaside yazma derdinde değil. Günümüze kadar kaside geleneği gelseydi neye benzerdi onu gösteriyor bize.


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade