natama’ya katkıda bulunmak ister misiniz?

Natama Dergi
Jun 10 · 1 min read

Natama Katkı Payı: 60 TL

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Fatma Yücel — Türkiye İş Bankası

TR64 0006 4000 0011 1260 5339 36

Ödemeyi yaptıktan sonra dekontunuzu ve dergiyi yollamamızı istediğiniz adresi ad, soyad ve telefonunuzla beraber natamadergi@gmail.com adresine göndererek 3 sayı içeren 1 yıllık aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

  Natama Dergi

  Written by

  Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade