Indrukken vanuit het Hinterland
Natasha Gerson
99915

Inge Versteegt, (het lukt me niet mijn response onder je bijdrage te krijgen om een of andere reden). Nee, de Volkskrant had het niet bij het rechte eind. Ze baseerden zich op AFAFryslan, en vergalloppeerden zich er in hun haast aan dat niet iedereen die op social media bewéért dat ie ergens was, dat ook werkelijk was. Allerlei vage types waren er als de kippen bij om de actie voor hun onfrisse clubje te annexeren. Gelukkig wordt dit door de werkelijke actievoerders tegen gesproken. In mijn reactie op van Kaas ontken ik helemaal niet de Nederlandse slavernij, hoe kom je daarbij? De opmerking over Angelsaksische beschouwing ging over de arrogantie van een taalbiotoop. Ik vind dat zowel slavernij als kolonialisme veel beter onderwezen moet worden op scholen. Net als ambtelijke collaboratie in de Tweede Wereldoorlog.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.