Wat een uitglijder van de NOS blootlegt

Natasha Gerson
Oct 25, 2018 · 19 min read
de oorspronkelijke kop en ankeiler
Als de NOS een kop verandert, is dat ook omdat Soros dat wil.
Het artikel ging lang niet ver genoeg.
Het effect van het NOS artikel

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade