แสงในชีวิตประจำวัน

--

แสง คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เช่น แสงเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างอาหารของพืช โดยเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็กระบวนการที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนวัตถุดิบแสงจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสาระประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ พืชจะมีสารสีเขียวมีชื่อเรียกว่าคลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลลผิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและก๊าซออกซิเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชได้ มนุษย์และสัตว์ใช้แสงในการดำรงชีวิต เช่นการใช้แสงในการสังเคราะห์วิตามินดี โดยวิตามินดีจะช่วยทำให้ดูดซึมแคลซียมในร่างกาย ซึ่งแคลเซียมส่งผลในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน ช่วยให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยฆ่าเชื้อโรค ช่วยในการถนอมอาหารและยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

ประเภทของแสง

แสงสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. แสงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์โดยเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุด แสงที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า เป็นต้น

2. แสงที่เกิดจากสัตว์บางชนิด เช่น แสงจากหิ่งห้อย แสงจากชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังยื่นออกมาบริเวณส่วนหัวของปลาสายพันธุ์ปลาแองเกลอร์ซึ่งเป็นปลาทะเลน้ำลึกโดยสามารถเรืองแสงได้ด้วยแบคทีเรียที่ชื่อว่า วิบริโอฟิสเชอรี (Vibrio fischeri) เป็นต้น

3. แสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงจากเทียน แสงจากเทียนไข แสงจากหลอดไฟฟ้า แสงจากการเผาไหม้ เป็นต้น

สเปกตรัมของแสง

มนุษย์สามารถมองเห็นแสงได้อยู่ในช่วงประมาณ 400–800 nm โดยแสงที่สามารถมองเห็นได้เรียกว่า แสงขาว (visible light) ซึ่งแสงขาวนั้นจะมีองค์ประกอบของสีต่างๆ ดังนี้ 1. สีม่วง 2. สีคราม 3. สีน้ำเงิน 4. สีเขียว 5. สีเหลือง 6. สีส้ม 7. สีแดง โดยสีที่มีพลังงานมากที่สุดคือสีม่วงและสีที่มีพลังงานต่ำที่สุดคือสีแดง

ที่มา : https://www.oncelighting.eu/wp-content/uploads/2020/08/spectrum.png

คุณสมบัติของแสง

คุณสมบัติของแสงที่สำคัญสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การเดินทางของแสงแบบเส้นตรง

การเดินทางของแสงนั้นจะมีการเปลี่ยนทิศทางได้เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหที่แตกต่างกัน โดยดัชนีหักเหแสงของตัวกลางต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางนั้น ซึ่งสามารถคำนวณหาค่าดัชนีหักเหได้จากสูตร

ที่มา : https://entranceindia.com/wp-content/uploads/2016/05/Light-Reflection-and-Refraction-Class-X-Ex-10.3-Q-4.1.png

2. การสะท้อนแสง

2.1 การสะท้อนแบบปกติ คือ การสะท้อนที่เกิดจากการที่แสงตกกระทบกับวัตถุที่มีผิวเรียบ

2.2 การสะท้อนแบบกระจาย คือ การสะท้อนที่เกิดจากการที่แสงตกกระทบกับวัตถุที่มีผิวไม่เรียบ

ที่มา : http://d47lgxlwwazpa.cloudfront.net/production/images/_upload/SC0103-diagram-smaller.png

3. การหักเหของแสง คือ การที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหที่แตกต่างกัน

ที่มา : https://studiousguy.com/wp-content/uploads/2021/11/Objects-That-Reflect-Light.jpg

#https://www.bsru.ac.th/

#https://bsru.net/profile/natawee-ch/

#https://scholar.google.com/citations?user=K4lTmX0AAAAJ&hl=en

#Natawee Chaijum (0000–0001–8229–3027) (orcid.org)

--

--