To copy or not to copy

Liedjes downloaden op het internet, Game of Thrones kijken op eender welke streamingsite, voetbal kijken op elk kanaal buiten de legale opties… We doen vandaag de dag allemaal wel eens stout als het gratis kan.

In mijn hoofd was het of je zet je producties online en iedereen doet ermee wat ze willen of je laat mensen er voor betalen. Maar natuurlijk is er veel meer dan alleen dat. Tegenwoordig kan je je bestanden zoveel beschermen als je wil, uiteindelijk gaat er altijd wel iemand mee lopen of komt er een versie online. Game of Thrones toont 4 episodes aan de pers, 2 dagen later staan ze al op Popcorntime.

Langs dee ene kant ben ik natuurlijk pro copyright, eerlijke verloning voor de artiesten en geen smeerlapjes die met de eer gaan lopen van iemand anders zijn of haar werk. Maar langs de andere kant wil ik als consument steeds de goedkoopste oplossing en als student de meeste informatie en in tijden van het wereldwijde web is het voor die laatste 2 partijen veel gemakkelijker dan voor de oorspronkelijke maker van de producten.

Zet links op de balans de artiesten en de makers en rechts de consumenten en het gehele publiek en dan is het zoeken naar het balanspunt waarop beide gelijk staan. Is dit mogelijk, waarschijnlijk niet. Want er zullen altijd mensen zijn zoals u en ik die het niet kunnen laten eens iets gratis of illegaal mee te snoepen.

Like what you read? Give Nathan Vranken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.