การฝึกงาน ณ KBTG สัปดาห์ที่ 7

วันที่ 31

ในครั้งนี้จากการที่มีปัญหาในการ set ip ในสัปดาห์ก่อน สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาได้โดยการ remove ipnetaddress ที่เคยตั้งมาก่อน จึงจะสามารถ set ip และ ยังมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจอยู่อีก จึงเลือกที่จะไปหาข้อมูลในส่วนของการสร้าง Input box ด้วย Powershell เพื่อลดความสับสนในการใช้งานหน้า Console ของ Powershell

วันที่ 32–33

ในวันที่ 32 นี้ทางพี่ที่ดูแลการฝึกงานได้มอบหมายงานเพิ่มเติมโดยจะเป็นการให้หาข้อมูลเกี่ยวกับ FTP หรือ File Transfer Protocol ว่ามีของค่ายใดที่สามารถใช้งานได้ฟรี และไม่ AD หรือ Spyware ติดมาด้วย โดยผลที่ได้จากการหาข้อมูลจะมีอยู่ 2 ค่าย คือ Filezilla และ Cyberduck โดยได้ข้อสรุปว่า Filezilla อาจเป็นค่ายที่ตอบโจทย์มากที่สุด เนื่องจาก มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูงกว่า Cyberduck แต่อาจมีปัญหาทางด้าน ADware ที่จะมีการถามในขั้นตอนการ install ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาสำหรับ ผู้ที่ทำการ install software ทั่วไปได้ ถึงจะเป็นเช่นนั้นทางผู้เขียนนั้นมีความชอบส่วนตัวสำหรับ Cyberduck ที่มี User interface ที่เป็นมิตรมากกว่า

วันที่ 34–35

กลับมาที่งานในการเตรียม Computer ให้กับ User อย่าง Automate ในขณะที่เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับ FTP เมื่อ 2 วันก่อน ได้มีการหาข้อมูลในส่วนของการ install software อย่าง Automate อยู่ด้วย โดยหลังจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกไปเกือบวัน จึงสามารถหาวิธีทางหนึ่งได้ โดยการใช้ Software Autoit และ Scite script editor ในการตรวจจับหน้าต่างบนหน้าจอ แล้วทำการใช้ Script ในการสั่งให้ Cursor คลิกในตำแหน่งที่ต้องการตามเวลาที่กำหนดได้ แต่อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องที่ว่าตำแหน่งต่างๆบนหน้าต่างอาจเปลี่ยนไปตามขนาดจอ และเวลาที่กำหนดในการคลิกแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันในการ install ลงบน Computer ที่มี spec ต่างกันมากๆ จึงมีการค้นหาวิธีการเขียน Script เพิ่มเติมต่อไป