มาลอง LINE Notify กันเถอะ (พื้นฐาน)

LINE Notify คืออะไร

เป็นบริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังบัญชีของคุณหรือกลุ่มต่างๆที่คุณอยู่ได้ ผ่านทาง API ที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้นั่นเอง

มาเริ่มกันเลยดีกว่า

Blog นี้ผมจะใช้ PHP ส่งข้อความนะครับ

เริ่มต้นจาก ไปที่ https://notify-bot.line.me/th แล้วกดเข้าสู่ระบบ

จากนั้น Login บัญชี LINE ด้วยอีเมลและ รหัสผ่าน

หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านให้กดปุ่ม “ออก Token”

จากนั้นให้ใส่
1. ชื่อของ Token (ชื่อของ LINE Notify)
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน
จากนั้นกดปุ่มออก Token เพื่อรับ Token key

ผมเลือกให้ส่งแบบตัวต่อตัวครับ

ให้คัดลอก Token key ไว้นะครับ อย่าเพิ่งปิด pop up ไม่อย่างนั้นต้องออก Token ใหม่

และที่แอพ LINE จะมีบัญชี LINE Notify แจ้งว่า “ ออก Personal Access Token แล้ว”

*หากเลือกเป็นแบบห้องแชทกลุ่ม ให้ทำการ invite LINE Notify เข้ากลุ่มที่เราเลือกครับ

ต่อไปเราจะเขียน PHP เพื่อส่งข้อความกัน

define(‘LINE_API’,”https://notify-api.line.me/api/notify");

$token = “”; //ใส่Token ที่copy เอาไว้

จากนั้นก็ execute ไฟล์ หากผ่านจะได ้json หน้าตาแบบนี้

{"status":200,"message":"ok"}

สำเร็จ . . .

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store