เมื่อจำเป็นต้องใช้ git ผ่าน HTTPS

เพราะไม่สามารถใช้ SSH ได้ด้วยความจำเป็นบางประการ และจะไม่ ignore verify certificate

ต้อง set git config ดังนี้

git config http.sslCAInfo ~/YOUR_CERT_FOLDER/YOUR_ROOT_CA_CERT.crt
git config http.sslCAPath ~/YOUR_CERT_FOLDER
git config http.sslVerify true

จะได้

[http]
sslCAInfo = ~/YOUR_FOLDER/YOUR_ROOT_CA_CERT.crt
sslCAPath = ~/YOUR_FOLDER/
sslVerify = true

และถ้าขี้เกียจพิมพ์ password บ่อยก็ใส่ cache password สัก 1 วัน

git config credential.helper ‘cache — timeout=86400’

จะได้

[credential]
helper = cache — timeout=86400
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Natthapong Choosup’s story.