รีวิวอบรม Active Directory Admin

Natthasath Saksupanara
Jul 13 · 1 min read

เมื่อกลางปี 2019 ผมได้มีโอกาสไปอบรม Windows Server 2016 Active Directory Domain Service ของ สวทช. ( NSTDA ) เป็นคอร์สสอน 5 วันเต็ม 9.00–16.00 ซึ่งสอนละเอียดและเข้าใจง่าย เลยจะขอเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ไปอบรม


สถานที่เรียนก็เดินทางสะดวก แต่จะค่อนข้างหาทางเข้ายากหน่อย เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เลยต้องเข้าทางประตูลิฟท์ขนของ โดยขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วลงสถานีอนุสาวรีย์ทางออก 1 แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยโยธี

ห้องเรียนจะมีคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่ต้องนำเครื่อง Notebook มาเอง ส่วนอาจารย์ที่สอน ต้องบอกว่าสอนดีมากครับ เพราะเคยเรียนคอร์ส Active Directory ของที่อื่นมาก่อนสอนไม่ได้ครึ่งของที่นี้ มีการอธิบายแบบ Step-by-Step ทำให้เข้าใจง่าย และเทคนิคการสอนจะเป็นการสมมุติเหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้เรานึกภาพตามได้ง่าย หลังจากที่เรียนมันจะมีคอร์สสอน Active Directory ในการจัดการเรื่อง File Share, Quota ซึ่งผมคิดว่าผมไม่ต้องไปเรียนเพิ่มแล้วหาอ่านเองได้สบาย เพราะเนื้อหาหลักอาจารย์สอนครบหมดแล้ว

เรียนที่นี้จะดีอย่างตรงที่มีอาหารว่าง และอาหารกลางวันให้ ทั้งอิ่มทั้งอร่อย แต่ที่นั่งจะน้อยไปหน่อยถ้าเป็นช่วงที่มีคอร์สอบรมพร้อมกัน รวมถึงห้องน้ำที่มีไม่ค่อยเพียงพอ


ใครที่มองหาที่เรียน Windows Server Active Directory ก็แนะนำที่นี่เลยครับ ท่านจะเข้าใจการทำงานของ Active Directory, การ Migrate AD และการแก้ปัญหาต่าง ๆ

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/home

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade