รีวิวอบรม Oracle Database 11g

เมื่อปลายปี 2017 ผมได้มีโอกาสไปอบรม Oracle Database 11g ของ Thailand Training Center เป็นคอร์สสอน 3 วัน 9.00–17.00 น. ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าอบรม Oracle ของผมนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าทีอื่นเข้าสอนดีกว่ามั้ย แต่ขอเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ไปอบรมที่นี่ละกันครับ


ดูจากเว็บอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่หาที่อบรม Oracle Database 11g ยากมาก เพราะส่วนใหญ่ก็ 12c กันหมดแล้ว เหลือเพียงแค่ไม่กี่ที่ แต่ก็รอที่อื่นเปิดไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่เลย ในตอนแรกก็เปิดไม่ได้เพราะคนเรียนน้อยเกินไป แต่พี่เขาก็ใจดีเพราะ Contact กันมาหลายรอบเลยยอมเปิดให้ หากในบริษัทมีคนต้องการเรียนหลายคนแบบ On House ก็มีนะครับ

สถานที่เรียนก็เดินทางสะดวกมาก โดยขึ้นรถไฟฟ้าสาย MRT สายสีม่วง แล้วลงสถานีบางซ่อน อาคารรักดีข้างล่างตึกก็ยังมี 7–11 ส่วนเรื่องบรรยากาศสถานที่อบรมก็ค่อนข้างเงียบสงบ เป็นตึกที่เหมือนมีบริษัท Outsource อยู่ด้วย มีมุมให้นั่งเล่นสบาย ๆ

ห้องเรียนจะไม่มีคอมพิวเตอร์ต้องนำเครื่อง Notebook มาเอง ส่วนอาจารย์ที่สอน ต้องบอกว่าสอนดีมากครับ วาดรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน มีเอกสารให้กลับไปทำตาม Lab ในการสอนก็จะใช้เป็น Oracle Windows เพราะง่ายต่อคนที่ไม่เคยจับพวก Linux มาก่อน เพราะตอนที่ผมไปอบรมมีเพื่อนที่เป็นฝั่งเขียนโปรแกรมไปด้วย เลยทำให้ต้องใช้ Tool กลาง ๆ นอกจากสอนปกติแล้วอาจารย์ยังยกตัวอย่าง เช่น Start Database ไม่ขึ้นเกิดจากอะไร ไปแก้ที่ไหน แต่จะเน้นที่พื้นฐานเรื่อง SGA และ Background Process เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ Oracle ไม่งั้นเวลาเกิดปัญหาจะไล่ไม่ถูกครับ


ใครที่มองหาที่เรียน Oracle Database 11g ก็แนะนำที่นี่เลยครับ ท่านจะเข้าใจการทำงานของ Grid ซึ่งเป็นที่มาของ Version 11g ได้อย่างดี

http://www.thailandtrainingcenter.net/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade