Kriptorinkų apžvalga 2020–02–14. Bitcoin-My Valentine — Crypto

Nauris Treigys
Feb 14 · 3 min read

Šiandien visi bitcoin maksimalistai sako kriptovaliutai ditirambus ir dainuoja My Valentine. Gražu! Tuo pačiu keikia tradicinę monetarinę sistemą. O čia jau negražu! Nes visi jie naudoja fiat pinigus…

Vienas toks aktyvistų Mati Greenspan teigia, kad dabartinis bitcoin kainos kilimas sąlygotas ne tik coronavirus baimių, bet ir dėl to, kad rinkų žaidėjai nepasitiki tradicinėmis finansų rinkomis.

Dėl finansų rinkų tai labai drąsus pareiškimas ir nelabai aiškus, kuo jis pagrįstas. Tipo, mažos palūkanos.

Tačiau mąstant racionaliai, ekonomika su mažomis palūkanomis atrodo daug kartų patikimiau už ekonomiką su aukštomis palūkanomis.

Žinome ir iš patirties, ir iš teorijos, kad palūkanos susijusios su rizika. Todėl žemos palūkanos kaip tik rodo, kad rinkų dalyviai labai ir labai pasitiki rinkomis.

Todėl tas bitcoin maksimalistas arba nieko nesupranta, arba sąmoningai meluoja ir siekia suklaidinti savo auditoriją.

Bet nieko, Karlai, mes tokius veikėjus mokam išvesti į dienos šviesą!

Instituciniai neskuba

Ir žiūrint iš kitos pusės, panašu, kad instituciniai investuotojai dar per daug neskuba investuoti į kriptorinką.

Strategic Wealth Partners prezidentas Mark Tepper teigia, kad jie stebi rinką, net turi šiek tiek bitcoin, tačiau nelaiko jo investiciniu instrumentu.

O spekuliuoti tradiciniai fondai ir kapitalo valdytojai nėra labai linkę. Jų sprendimai yra ilgalaikiai. Priimti ilgalaikį sprendimą bitcoin atžvilgiu kol kas labai sudėtinga.

Tačiau instituciniai jau turi vis daugiau kitų instrumentų pasiekti kriptorinką. Be jau žinomų bitcoin ateities sandorių yra ir kompanijų akcijos.

Neseniai į NASDAQ atėjusi Kinijos kriptovaliutų, pagrinde bitcoin, kasimo ir kitų paslaugų kompanija susilaukė investuotojų dėmesio.

Trečiadienį rinkoje akcijų kaina pakilo beveik 83%.

Jei kam įdomu, galime padaryti kompanijos veiklos investicinę analizę. Parašykite mums.

Grafikai

BTCUSD pozicijoje kol kas nieko nekeičiam. Korekcija labai sveika.

pozicijoje stopą keliam iki @218.23.

pozicijoje nieko nekeičiam.

EOSUSD pozicijoje stopą keliam iki @4.7926.

pozicijoje nieko nekeičiam.

pozicijoje nieko nekeičiam.

pozicijoje stopą keliam iki @0.2719.

Bitfinex suteikia geras longinimo ir shortinimo sąlygas. Prisijunkite su kodu .

Taip pat galite šioje biržoje skolinti savo kriptovaliutas spekuliantams ir uždirbti be jokios rizikos. Prisijunkite su kodu LEZXeL-d

Norite išmokti dėlioti stopus, kaip šiose apžvalgose?

Norite didinti pelnus ir mažinti nuostolius?

Nedelsk ir įsigyk šiuos nuotolinius mokymus.

20% nuolaida apmokant kriptovaliutomis Bankera, Bitcoin, Ethereum.


Originally published at https://www.aipt.lt on February 14, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade