แนะนำ vcpkg สำหรับจัดการ C++ Open Source Library

vcpkg ( VC++ Packaging Tool) เป็น Tools ของสำหรับจัดการ C++ library บน Visual Studio 2017 หรือ Visual 2015 update 3 คล้ายกับตัว Cygwin แต่ packages ตอนนี้ยังน้อยกว่า เพราะเป็นน้องใหม่ของทาง Microsoft อย่างไรก็ตาม MS ไม่ได้หยุดนิ่งเพราะจะทยอย port packages ใหม่มาเรื่อยประมาณ 2–3 วันละครั้ง

ซึ่งข้อดีของ Tools ตัวนี้คือไม่ต้องเสียเวลาอันยุ่งยากซับซ้อนเพื่อไปจัดการกับพวก dependency ทั้งหลาย และมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ต้อง install packages ทุกครั้งเวลาสร้าง project ใหม่ และไม่ต้อง config คือเรียกผ่าน #include ได้เลย (ถ้า package นั้นถูกติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว)

มาเริ่มต้นการใช้งาน

เบื้องต้นสิ่งที่ต้องมีคือ

  • Visual Studio 2017 หรือ Visual Studio 2015 Update 3
  • Windows 7 ขึ้นไป
  • Git
  • Command line tool (Admin )
  1. ทำการ clone vcpkg จาก Github ไปยังไดรฟ์ C: หรือตามที่ต้องการ
git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg.git

2. ทำการ build vcpkg

C:\vcpkg>bootstrap-vcpkg

3. ทำการ Set C:\vcpkg\vcpkg.exe ลงใน Environment Variables ของ Windows

4. ทำการ integrate libraries พื้นฐานเข้ากับ Visual Studio C++

vcpkg integrate install

5. หากต้องการ update vcpkg ให้ใช้คำสั่ง git pull และทำการ rebuild ใหม่

6. มี packages อะไรบ้างที่สามารถใช้กับ vcpkg ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://github.com/Microsoft/vcpkg/tree/master/ports

7. สำหรับการติดตั้ง packages เสริม (อย่าลืมว่า Command line ต้องอยู่ในโหมด Admin) ซึ่งสามารถทำได้โดย สุมมติในที่นี้ต้องการติดตั้ง package ชื่อว่า nana

vcpkg install nana & vcpkg integrate install

8. ทำการทดสอบว่า package ใช้ได้หรือไม่ สามารถทำได้โดย Visual Studio →File →New Project → VC → Empty Project → New C++File และใส่ตัวอย่างโค้ดดังนี้

#include <nana/gui.hpp>
#include <nana/gui/widgets/label.hpp>
#include <nana/gui/widgets/button.hpp>
#include <windows.h>
int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, char*, int nShowCmd)
{
using namespace nana;
form fm;
label lab{ fm, "Hello, <bold blue size=16>Nana C++ Library</>" };
lab.format(true);
button btn{ fm, "Quit" };
btn.events().click([&fm] {
fm.close();
});
fm.div("vert <><<><weight=80% text><>><><weight=24<><button><>><>");
fm["text"] << lab;
fm["button"] << btn;
fm.collocate();
fm.show();
exec();
}

9. บางครั้ง vcpkg ก็มีปัญหา วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ ให้สร้าง batch file ลงใน C:\vcpkg ขึ้นมาโดยมีชื่อว่า “clean-download.bat” ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้ง package ได้

@ECHO OFF
Set dir=C:\vcpkg\downloads
Echo Deleting all files from %dir%
del %dir%\* /F /Q
Echo Deleting all folders from %dir%
for /d %%p in (%dir%\*) Do rd /Q /S "%%p"
@echo Folder deleted.