Pengabdian

Terjemahan puisi Worship karangan Abu Bakr Siraj ad-din

Baik di luar batasan baik dan buruk, dan dalam girang di luar batasan gembira dan duka, 
malaikat-malaikat bersimpuh di syurga tinggi melihat kita dalam tenang dan puncak ria bersebati tara, tidak langsung goyah. 
Mereka melihat semua dan mengerti. 
Dan kita dalam keghairahan, 
seperti beliung pepasir kesana kemari, 
ke atas ke bawah dibawa,
buta dan bingung dengan tiap detik yang mencengkam dan dicerai jauh 
daripada apa yang pencipta telah jalankan dan rancang.

Namun masih dalam diri kita, telah dianugerahkan benih nafasnya juga, 
pada cahaya ia bersandar, jauh daripada tanah gelap sempit, 
dan dalam jagaan yang baik harapnya keluar 
dan dalam masa lahir hingga ke nafas terakhir 
tumbuh ke atas bercambah ke luar, cukup tingginya, agar dapat melihat kesatuan bukannya bahagian, 
dan akhirnya berbunga, dalam sebenar pengabdian — bunga tiadakan layu mati.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.