Lieve luitjes! Het was een tijdje stil, maar we zijn met de Piratenpartij weer lekker bezig met een aantal projectjes. Één van deze projecten is het promoten van ons democratische referendum over het associatieverdrag met Oekraïne dat op 6 April zal plaatsvinden.

Als Piratenpartij zijnde zijn we erg blij met elke vorm van ‘echte’ democratie, waarbij de burger ook echt wat in de melk te brokkelen heeft. Zo dus ook met het referendum. We geven geen stemadvies, maar roepen wel iedereen op om zichzelf te informeren over dit referendum, wat een redelijk historisch moment is in de politiek. Dit is absoluut geen rechtlijnig of zwart/wit issue, en al helemaal niet links of rechts georiënteerd.

Piraat Rico (@RicoBrouwer) heeft hard gewerkt om alle vragen op een rijtje te zetten (en dus niet de “belangrijkste” vragen, zoals de NOS heeft gedaan. We laten graag aan burgers zelf over wat ze belangrijke vragen&antwoorden vinden) We zijn hier best wel erg trots op en er heeft een hoop (vrijwilligers)werk in gezeten!

Aanvullend zijn we bezig met het mogelijk opstellen van een platform zodat we naast de JA of NEE stem, ook kunnen aangeven waarom we voor ja of nee zouden kiezen. Mocht “het volk” tot een bijvoorbeeld een NEE stem komen, dan is ook meteen in kaart gebracht waarom er daarvoor is gestemd. Op deze manier zou het dus geen NEE, PUNT! worden, maar een NEE, WANT….. Dit zou volgens ons een stuk constructiever zijn en bijdragen aan kennis en debat.

Jongens, dit is allemaal best wel ingewikkeld, — heck, ik snap de helft zelf ook nog niet — maar eveneens erg belangrijk. Er is een hoop chaos en verwarring gaande in onze maatschappij, en om nog meer problemen in de toekomst te voorkomen is het echt ff super belangrijk dat we ons actief informeren over wat er allemaal speelt in de maatschappij.

Om bovenstaande tekst samen te vatten met wat toevalligerwijs ook onze Piratenpartij slogan is: INFORMEER JEZELF! ;-)

Piraat Ancilla

Nota bene; Rico kan nog 1 of 2 super gemotiveerde vrijwilligers gebruiken om hem te helpen met dit omvattingsrijke project. Hit me up via Twitter of Signal als je je aangesproken voelt!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade