Tags: Phim bộ tộc ăn thịt người, bo toc an thit nguoi, phim bo toc an thit nguoi, bộ tộc ăn thịt người, phim bộ tộc ăn thịt người ghê rợn, phim bộ tộc ăn thịt người man rợ..

Xem tại đây: http://tinhay102.com/phim-bo-toc-thit-nguoi-ghe-ron-man-ro-nhat/

Bộ tộc ăn thịt người Aztec là một trong những bộ tộc ăn thịt người nổi tiếng nhất ở châu Mỹ là bộ tộc tồn tại tập tục ăn thịt người man rỡ nhất họ thường thực hiện những buổi lễ quan trọng là dùng lễ tết thần để ăn thịt người.
Trong quan niệm của người Aztec, khi hiện tượng nhật thực xảy ra là lúc mặt trời hết năng lượng để tồn tại. Vì vậy họ hiến tế người sống để thỏa mãn thần mặt trời. Sau khi hiến tế, thi thể người chết trở thành bữa ăn cho những người trong bộ tộc.

………………………

Xem thêm tại: http://tinhay102.com/phim-bo-toc-thit-nguoi-ghe-ron-man-ro-nhat/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.