Ama ağırlıklı olarak yaşı 35+ olan kişiler ise, gelen kutusunu temizlemeyi bir görev olarak görüyor ve gelen mesajlarını güzel güzel alt alta klasörlüyorlar.
Not defteri tutmayı beceremeyenler için iş takibi yapma kılavuzu
Umut Gökbayrak
2319

👍

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.