Genç yazılımcı arkadaşlar sektörün genel kültüründeki bu sorunları ne kadar erken fark ederlerse o kadar faydasını görürler.
Abuzittin Framework Developer
Türerkan İnce
2404

Bence bu farkındalığı iş verenlerin kazanması lazım. Gençleri yapmamaları gereken işlere zorlayan onlar. Sonuçta gerçek hayat şartları içinde çoğu zaman hayallerimizden uzaklaşıyoruz ne yazık ki.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.