PRAVILA NAGRADNE IGRE

NEAR Balkans Hub
7 min readMar 6, 2023

--

KLASA: UP/I-460–02/23–01/66
URBROJ: 513–07–21–01–23–2
Zagreb, 22. veljače 2023.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Altonomics d.o.o. (NEAR Balkans Hub) sa sjedištem u Zagrebu, Putine 25, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Master Your Experience»

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom « Master your Experience » je NEAR Balkans Hub sa sjedištem u Zagrebu, Putine 25, OIB: 66328235440, u daljnjem tekstu Priređivač.

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe blockchain tehnologije i inovativnih marketinških aktivacija.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 09.03.2023. do 10.03.2023.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na internetskim stranicama Priređivača pod domenom https://medium.com/@nearbalkans prije početka nagradne igre.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe, sudionici konferencije Money Motion na kojoj se odvija nagradna igra, a koje u razdoblju od 09.03.2023. do 10.03.2023. godine putem internetske stranice https://tekuno.app/ sakupe najmanje dva NFT-a (eng. non-fungible token) u skladu s uputama Priređivača.

Skupljanjem NFT-eva, sudionici se automatski upisuju u nagradni bubanj pripadajućeg nagradnog fonda aktivnosti za koju su se prijavili.

Nagradna igra sastoji se od dva dana nagradnih aktivnosti. Svaka nagradna aktivnost ima zasebni fond nagrada. Svaki sudionik može sudjelovati u jednoj ili dvije nagradne aktivnosti. Svaki sudionik u pojedinoj nagradnoj aktivnosti može sudjelovati samo jednom.

Mehanika nagradnih aktivnosti:

 1. Nagradna aktivnost: sakupljanje minimalno dva, a maksimalno tri NFT-a prvog dana nagradne igre

Sudjelovati mogu osobe koje su 09.03.2023., na konferenciji Money Motion koja će se održati 9. i 10.03.2023. u Zagrebu, skupile minimalno dva, a maksimalno tri NFT-a na sljedeći način:

 • skeniranjem QR kodova postavljenih na fizičkoj lokaciji
 • preuzimanjem NFT-eva putem svakog linka na koji vode QR kodovi

2. Nagradna aktivnost: sakupljanje minimalno tri, a maksimalno pet NFT-eva prvog i drugog dana nagradne igre

Sudjelovati mogu osobe koje su 09.03.2023. i 10.03.2023., na konferenciji Money Motion koja će se održati 9. i 10.03.2023. u Zagrebu, skupile minimalno tri, a maksimalno pet NFT-a na sljedeći način:

 • skeniranjem QR kodova postavljenih na fizičkoj lokaciji
 • preuzimanjem NFT-eva putem svakog linka na koji vode QR kodovi

Članak 5.

U obzir se uzimaju prijave sudionika koji su skupili NFT-eve skeniranjem QR kodova, te se time automatski prijavili za sudjelovanje u najmanje jednoj nagradnoj aktivnosti, prema zadanim uputama, u periodu od 09.03.2023. do 16:30 sati i 10.03.2023. do 16:30 sati.

Sudionici za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri pristaju na davanje svojih osobnih podataka i to: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj telefona, adresa i poštanski broj. Sudionici ovlašćuju Priređivača da koristi navedene osobne podatke isključivo za potrebe provođenja ove nagradne igre te radi isporuke nagrada.

Pravo sudjelovanja nemaju zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre).

Prijavom u Nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, može obrađivati podatke u svrhu provođenja Nagradne igre. Svako postupanje Priređivača s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Priređivača.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim u svrhu organizacije Nagradne igre, organizacije i isporuke nagrada, te Ministarstvu financija sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Dostavljeni podaci Sudionika u svrhu Nagradne igre čuvat će se tri mjeseca od dana završetka nagradne igre zbog rješavanja eventualnih pritužbi, nakon čega će podaci biti uništeni.

Svaki sudionik ima pravo od Priređivača zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje svojih prava Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka Priređivača na e-mail adresu rahela@nearbalkans.org.

U slučaju da Sudionik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti s navedenom Politikom o zaštiti podataka, isti ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu — Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od 13 nagrada ukupne vrijednosti 1.015,00 eura (slovima: tisućupetnaesteura), a koje će biti dodijeljene sretnim dobitnicima izvučenim na javnom izvlačenju dobitnika.

Izvlačenja za dvije nagradne aktivnosti održat će se redoslijedom kako je navedeno u Članku 4. Ukoliko su sudjelovali u više nagradnih aktivnosti, sudionici koji budu izvučeni kao dobitnici u izvlačenju vezanom za jednu nagradnu aktivnost ne mogu biti izvučeni kao dobitnici u izvlačenjima vezanim za preostalu nagradnu aktivnost.

Nagrade prema nagradnim aktivnostima:

 1. Nagradna aktivnost: sakupljanje minimalno dva, a maksimalno tri NFT-a prvog dana nagradne igre

Naziv nagrade — Vrijednost nagrade

 • Mastercard ručnik za plažu — 15,00 eur (slovima: petnaesteura)
 • Mastercard ručnik za plažu — 15,00 eur (slovima: petnaesteura)
 • Mastercard ručnik za plažu — 15,00 eur (slovima: petnaesteura)
 • Mastercard ručnik za plažu — 15,00 eur (slovima: petnaesteura)
 • Mastercard ručnik za plažu — 15,00 eur (slovima: petnaesteura)
 • Dvije ulaznice za VIP party drugog dana Money Motion konferencije — 20,00 eur (slovima: dvadeseteura)
 • Razgovor s Mastercard govornikom (Christian Rau) od 20 minuta drugog dana Money Motion konferencije — 100,00 eur (slovima: stoeura)

2. Nagradna aktivnost: sakupljanje minimalno tri, a maksimalno pet NFT-eva prvog i drugog dana nagradne igre

Naziv nagrade — Vrijednost nagrade

 • Mastercard Priceless Experience za dvije osobe: Chiavalon — Taste the best of Istria and use the opportunity to participate in making the best olive oil in the world — 320,00 eur (slovima: tristodvadeseteura)
 • Jedna ulaznica za Web3 NEAR edukacijsko-stratešku radionicu — 100,00 eur (slovima: stoeura)
 • Jedna ulaznica za Web3 NEAR edukacijsko-stratešku radionicu — 100,00 eur (slovima: stoeura)
 • Jedna ulaznica za Web3 NEAR edukacijsko-stratešku radionicu — 100,00 eur (slovima: stoeura)
 • Jedna ulaznica za Web3 NEAR edukacijsko-stratešku radionicu — 100,00 eur (slovima: stoeura)
 • Jedna ulaznica za Web3 NEAR edukacijsko-stratešku radionicu — 100,00 eur (slovima: stoeura)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika nagrada održat će se putem računalnog programa za slučajan odabir u četvrtak 09.03.2023. godine i u petak 10.03.2023. na Money Motion konferenciji, u galeriji Lauba na adresi prilaz baruna Filipovića 23a, 10000, Zagreb, a o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena putem društveno-mrežnih kanala konferencije Money Motion i NEAR Balkans Hub-a.

Dobitnici nagrada bit će izvučeni između svih pristiglih prijava koje odgovaraju kriterijima iz Članka 4 i Članka 5. Sve prijave prethodno će biti detaljno pregledane od strane Priređivača.

Ako prijava sudionika ne odgovara kriterijima, neće biti uzeta u obzir za slučajno izvlačenje.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

 1. Rahela Vrebčević, Marketing Manager, NEAR Balkans Hub
 2. Juraj Podgajski, Project Manager, NEAR Balkans Hub
 3. Stella Antunović, Senior Consultant, Val Grupa, Mastercardova komunikacijska agencija

Tročlanu komisiju imenuje NEAR Balkans Hub.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije. Priređivač dostavlja zapisnik Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

Javnom izvlačenju mogu prisustvovati svi zainteresirani sudionici.

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na Money Motion i NEAR balkans Hub internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada bit će pisanim putem (elektroničkom poštom) obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Priređivač nagradne igre prikuplja i obrađuje podatke o dobitnicima u nagradnoj igri u skladu s ovim pravilima — Članak 5.

Članak 9.

Nagrade prvog dana nagradnih aktivnosti bit će podijeljene na fizičkoj lokaciji Money Motion konferencije nakon izvlačenja dobitnika, a nagrade drugog dana bit će naknadno podijeljene nakon kontaktiranja dobitnika.

Nagrada Mastercard Priceless Experience može se iskoristiti do kraja 2023. godine.

Nagrada Web3 NEAR edukacijsko-strateška radionica organizirat će se u dogovoru s Priređivačem.

Ako dobitnici prvog dana nagradnih aktivnosti ne podignu svoje nagrade, mogu ih podići i drugog dana nagradnih aktivnosti na fizičkoj lokaciji izvlačenja dobitnika. Ako ih ne podignu ni drugog dana, nagrade će im biti poslane poštom, u dogovoru s Priređivačem.

Dobitnici drugog dana nagradnih aktivnosti mogu ostvariti nagrade uz predočenje osobne iskaznice u roku od 30 dana od dana obavijesti.

Dobitnika koji u roku 30 dana ne podigne nagradu Priređivač je dužan ponovno u roku od osam dana obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti, a ako ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskim stranicama Priređivača pod domenom https://medium.com/@nearbalkans

Članak 13.

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog Križa.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

NEAR Balkans Hub

Stay up-to-date!

NEAR Balkans is present on numerous social & community channels. Updates, event invitations, and much more will be announced on these channels, so hop on to stay in the loop!

Website | Twitter | LinkedIn | Instagram | Discord | Telegram

--

--

NEAR Balkans Hub

NEAR Balkans is the regional representative organization for the NEAR protocol in the Balkans.