Գրելու մասին

Ես ցանկացա նկարել

ու

նկարեցի:

Ցանկացա երգել

ու

երգեցի

(թքած, որ ագռավի պես)

Քանդակելն էլ ստացվեց

Բայց գրելը,

անիծվեմ ես,

այդպես էլ

Չստացվեց:

Like what you read? Give մանուշակագույն քամի a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.