Վերնագրի տեսակները

Լուրային վերնագիր «Երեւանում է միջազգային ճանաչում ունեցող հայտնի երգահան»

Բառախաղ «Նվագել ՝ կյանքի գնով»

Ուղիղ խոսք

Բերնարդ Ջոհնսոն.

«Երաժշտությունը կյանքին իմաստ է տալիս»

Թվով վերնագիր «Նա գրել է 100-ից ավելի ստեղծագործություն,լինելով թափառական երաժիշտ»

Բլոգային վերնագիր «Յուրաքանչյուր երաժշտասեր պետք է իմանա նրա անունը»

Ստահոդ վերնագիր «Հանրաճանաչ երաժիշտ Բերնարդ Ջոհնսոնը մեկ վայրկյանում դարձավ թափառական»

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.