Ben de son birkaç birşey vardır diye çıkmam salondan.Sanki
Karl Marx Horkheimer
11

Varoluşsal çıkmazlarımızdan çıkış kolay değil gerçekten. Yaşadığım içsel savaş aslında bu benim, yazı dilinde kendimi yapmaya zorlayabilecekmişim gibi. Yazarsam yapabilecekmişim gibi, daha çok.

Teşekkür ederim:)

Like what you read? Give Nemotica a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.