Üniversiteyi Bırakın, Okumaya Başlayın!
Mustafa Gerdan
40010

Sizin yaklaşımınızda doğru noktalar olsa da, üniversiteyi bırakmayı tavsiye etmenize katılamam. Kesinlik boşa geçirilen bir aktivite olarak değerlendirilmemeli. Doğası gereği üniversite insanı büyüten bir kavram, sadece derslere girme çıkmadan ibaret değil. Üniversite kavramını eksiltmeden ifade etmek gerekli. Hala işini layıkıyla yapan akademisyenlerimiz var, bireyler istedikçe kendini birçok konuda geliştirip, donanımlı hale gelebilir. Hayatı kaçırmadan, birçok şey yapmak mümkün, yeter ki insan istesin.

Like what you read? Give Nemotica a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.